ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                                                                                
O1  โครงสร้างหน่วยงาน  คลิกดูไฟล์
O2  ข้อมูลผู้บริหาร        คลิ๊กดูไฟล์
O3  อำนาจหน้าที่    คลิกดูไฟล์
O4

 วิสัยทัศน์      คลิ๊กดูไฟล์
ยุทธศาสตร์

O5  ข้อมูลการติดต่อ  คลิ๊กดูไฟล์
O6

 พรบ./พรก.      คลิ๊กดูไฟล์

กฏระเบียบกระทรวง    คลิกดูไฟล์

O7

 ข่าวจัดซ์้อจัดจ้าง      คลิ๊กดูไฟล์

 

O8
Q&A                    คลิ๊กดูไฟล์
O9

 Facebook            คลิ๊กดูไฟล์

Qrcode-Line

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน                                                                 
O10

 แผนดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ปี 63          คลิ๊กดูไฟล์

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี พ.ศ.2561-2565      คลิ๊กดูไฟล์

O11

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            คลิกดูไฟล์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ  6 เดือน      คลิ๊กดูไฟล์

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    คลิ๊กดูไฟล์
O13

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์

 

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิกดูไฟล์
 แบบฟอร์มสำหรับประชาชน         คลิกดูไฟล์
O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการเสียภาษี           คลิกดูไฟล์
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการกองประปา         คลิกดูไฟล์
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการประจำปี63       คลิกดูไฟล์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    คลิกดูไฟล์
O17

E-service

- เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์    คลิ๊กดูไฟล์

- Facebook    คลิ๊กดูไฟล์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหารเงินงบประมาณ  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง  คลิ๊กดูไฟล์
O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
งบรับจริง  คลิ๊กดูไฟล์

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบรายรับรายจ่าย    คลิ๊กดูไฟล์
O21 แผนจัดซ์้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 63                  คลิกดูไฟล์ 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ปี 62                    คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน  ปี 62              คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือนมกราคม  ปี 63                  คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม   ปี  63                  คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน  ปี  63                  คลิกดูไฟล์
O22

 ประกาศต่างๆ

- ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง    คลิ๊กดูไฟล์

O23

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร.1)
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 63                  คลิกดูไฟล์ 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ปี 62                    คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน  ปี 62              คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือนมกราคม  ปี 63                  คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม   ปี  63                  คลิกดูไฟล์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน  ปี  63                  คลิกดูไฟล์

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)    คลิ๊กดูไฟล์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    คลิ๊กดูไฟล์
O26

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์ 

>> แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์
>> การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)  คลิ๊กดูไฟล์

O27

 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กดูไฟล์

O28

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>>สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่

 
 O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ

-คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์          คลิ๊กดูไฟล์

 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      คลิ๊กดูไฟล์
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี    คลิ๊กดูไฟล์
 O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-เว็บบอร์ด    คลิ๊กดูไฟล์

 O33

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน    คลิ๊กดูไฟล์

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                    คลิ๊กดูไฟล์
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                      คลิ๊กดูไฟล์
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี        คลิ๊กดูไฟล์
O37

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส          คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม      คลิ๊กดูไฟล์

O38

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 -ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ      คลิ๊กดูไฟล์
 -นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    คลิ๊กดูไฟล์
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม      คลิ๊กดูไฟล์

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กดูไฟล์ 
O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  คลิ๊กดูไฟล์

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
    มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า      คลิ๊กดูไฟล์
    มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า            คลิ๊กดูไฟล์
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563      คลิ๊กดูไฟล์
    รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง        คลิ๊กดูไฟล์
   ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563                    คลิ๊กดูไฟล์

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    คลิ๊กดูไฟล์
O43

การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  คลิ๊กดูไฟล์

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com