UA-171306688-1 คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com