UA-171306688-1 กองคลัง

 

     
 

นางสาวอุบลรัตน์  พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
   
นางสาวอรพรรณ  ระงับภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฎิบัติการ
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  (ว่าง) นางสาวอุบลรัตน์  พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
  นางสาวพัชวารี  เครือบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)
นางทองจันทร์ จันประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวนารีรัตน์ นันทะวงษ์
คนงานทั่วไป
       

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com