ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการ  อำเภอกันทรลักษ์ทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 63 กิโลเมตร เนื้อที่ แบ่งออกเป็น 9 หมู่ มีอาณาเขต ดังนี้     ทิศเหนือ   ติดกับตำบลจานใหญ่   ทิศใต้    ติดกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์    ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลเวียงเหนือ,ตำบลสังเม็ก   ทิศตะวันตก   ติดกับตำบลหนองหญ้าลาด
ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่ตำบลน้ำอ้อม เป็นที่ราบต่ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ตามฤดูกาล
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส                
ลักษณะของดิน
     ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย และดินแดง พื้นที่ราบต่ำเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และปลูกพืชไร่ พืชสวน
ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
     ตำบลน้ำอ้อม ประกอบด้วย จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตตำบลน้ำอ้อมเต็มพื้นที่ ได้แก่

หมู่บ้าน ชื่อ สกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
หมู่ที่ 1  บ้านหนองเขื่อง นายมนตรี บุญชิต ผู้ใหญ่บ้าน  082-3731396
หมู่ที่ 3  บ้านขนาเก่า นายอุดม ระกำ ผู้ใหญ่บ้าน  085-2008432
หมู่ที่ 4  บ้านขะยูง    นายเสถียร กล่อนศรี ผู้ใหญ่บ้าน  061-6397845
หมู่ที่ 6  บ้านคล้อเกษศิริ  นายวิชัย เครือบุตร ผู้ใหญ่บ้าน  093-4820542
หมู่ที่ 7  บ้านขนาใหม่   นายสุรัตน์ แก้วยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน  091-0195990
หมู่ที่ 9  บ้านโนนสำเริง   นายพิสิตร์ ภูโท ผู้ใหญ่บ้าน  089-2855962
หมู่ที่ 12 บ้านกุดปลาขาว    นายบุญเยี่ยม วารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  084-4752970
หมู่ที่ 15 บ้านน้ำอ้อมเหนือ   นางสาวสายใจ กมล ผู้ใหญ่บ้าน  098-5862050
หมู่ที่ 16 บ้านขะยูงตะวันออก นางละไมย์ วันศรี ผู้ใหญ่บ้าน  090-2806232


การเลือกตั้ง
     การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน


     ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,077 คน แยกเป็นชาย 3,078 คน หญิง 2,999 คน ( ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 )