UA-171306688-1 รายการงบการเงิน - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563 9-8-64    คลิกดูไฟล์

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   9-8-64    คลิกดูไฟล์

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต่.น้ำอ้อม    9-8-64     คลิกดูไฟล์

งบประมาณปี 2562  คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com