UA-171306688-1 การป้องกันการทุจริต - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

แผนงาน
-บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2564   25-4-64  คลิ๊ก 
-
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564     25-4-64  คลิ๊ก

 


ประกาศ หลักเกณฑ์  มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   25-4-64 คลิ๊ก
ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต                คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม          คลิกดูไฟล์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กดูไฟล์ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ

--คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์          คลิ๊กดูไฟล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      คลิ๊กดูไฟล์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี    คลิ๊กดูไฟล์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี        คลิ๊กดูไฟล์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิ๊กดูไฟล์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ      คลิ๊กดูไฟล์
 -นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    คลิ๊กดูไฟล์
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม      คลิ๊กดูไฟล์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กดูไฟล์ 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  คลิ๊กดูไฟล์
การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  คลิ๊กดูไฟล์

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
    มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า      คลิ๊กดูไฟล์
    มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า            คลิ๊กดูไฟล์
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563      คลิ๊กดูไฟล์
    รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง      คลิกดูไฟล์
   ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563                    คลิ๊กดูไฟล์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส          คลิ๊กดูไฟล์
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม      คลิ๊กดูไฟล์
-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                      คลิ๊กดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com