ข้อมูลเชิงสถิติ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565  คลิกดูไฟล์

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจำปี 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิกดูไฟล์

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิกดูไฟล์

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิกดูไฟล์

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม   คลิกดูไฟล์

- กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  คลิกดูไฟล์

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิกดูไฟล์

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์  คลิกดูไฟล์

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิกดูไฟล์

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของราชการ  คลิกดูไฟล์

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ส่วนเทศบาล ฉบับที่ 2  คลิกดูไฟล์

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ส่วนตำบล ฉบับที่ 2  คลิกดูไฟล์

 

 

แผนงาน

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565  คลิกดูไฟล์
- บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตผล-ประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   คลิกดูไฟล์

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน คลิกดูไฟล์

- รายงานผลดำเนินการป้อมกันการทุจริตประจำปี 2565  คลิกดูไฟล์

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิกดูไฟล์

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2565  คลิกดูไฟล์

 

- ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25-4-64   คลิกดูไฟล์
- ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต   คลิกดูไฟล์
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม    คลิกดูไฟล์
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิกดูไฟล์ 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ

- คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  คลิกดูไฟล์
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิกดูไฟล์
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี  คลิกดูไฟล์
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิกดูไฟล์
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิกดูไฟล์


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิกดูไฟล์
- นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  คลิกดูไฟล์
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม  คลิกดูไฟล์
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิกดูไฟล์ 
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   คลิกดูไฟล์
- การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   คลิกดูไฟล์

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
- มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า   คลิกดูไฟล์
- มาตรการเฝ้าระวังควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า   คลิกดูไฟล์
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563   คลิกดูไฟล์
- รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   คลิกดูไฟล์
- ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563   คลิกดูไฟล์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

- การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน    คลิกดูไฟล์
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      คลิกดูไฟล์
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คลิกดูไฟล์
- มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   คลิกดูไฟล์
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   คลิกดูไฟล์
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส   คลิกดูไฟล์
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   คลิกดูไฟล์
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com