UA-171306688-1 งานทรัพยากรบุคคล - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

งานทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    คลิ๊กดูไฟล์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์ 

>> แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์
>> การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   คลิ๊กดูไฟล์

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กดูไฟล์

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>>สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com