งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

- การบรรจุและแต่งตั้ง 65  คลิกดูไฟล์

- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   คลิกดูไฟล์

- นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   คลิกดูไฟล์

- แผนพัฒนาบุคลากร   คลิกดูไฟล์

 

- การดำเนินการบริการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณปี 2565  คลิกดูไฟล์

- การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน  คลิกดูไฟล์

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65  คลิกดูไฟล์

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วน 65  คลิกดูไฟล์

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565  คลิกดูไฟล์

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   18-3-65   คลิกดูไฟล์

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    26-4-64  คลิก
- รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร                25-4-64  คลิก
-
 แบบรายงานขอความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้าง     25-4-64  คลิก

- โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                           25-4-64  คลิก
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน          25-4-64  คลิก
- บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง                          25-4-64  คลิก


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   20-4-64  คลิก 
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิกดูไฟล์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิกดูไฟล์ 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิกดูไฟล์
- การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   คลิกดูไฟล์

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิกดูไฟล์
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิกดูไฟล์

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563     20-4-64    คลิก

- สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิกดูไฟล์

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com