UA-171306688-1 งานทรัพยากรบุคคล - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

งานทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ          26-4-64  คลิ๊ก
- รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร                      25-4-64   คลิ๊ก
-
 แบบรายงานขอความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้าง           25-4-64  คลิ๊ก
- โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                 25-4-64    คลิ๊ก
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน                25-4-64    คลิ๊ก
- บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง                                 25-4-64    คลิ๊ก


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   20-4-64      คลิ๊ก 
>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    คลิ๊กดูไฟล์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์ 

>> แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  คลิ๊กดูไฟล์
>> การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   คลิ๊กดูไฟล์

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กดูไฟล์

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563     20-4-64    คลิ๊ก

>>สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    คลิ๊กดูไฟล์

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com