UA-171306688-1 งานพัสดุ - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563     30-09-64    คลื๊ก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563                          20-4-64    คลิ๊ก

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    5-4-64    คลิ๊ก

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 -6-64    คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-4-64      คลิ๊ก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 63                  คลิกดูไฟล์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ปี 62                    คลิกดูไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน  ปี 62              คลิกดูไฟล์
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือนมกราคม  ปี 63                  คลิกดูไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม   ปี  63                  คลิกดูไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน  ปี  63                  คลิกดูไฟล์


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)    คลิ๊กดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง  19-6-63                        คลิ๊กดูไฟล์
บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาราคากลาง  19-6-63        คลิ๊กดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com