นางสาวอุบลรัตน์  พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
   
นางสาวอรพรรณ  ระงับภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฎิบัติการ
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  (ว่าง) นางสาวอุบลรัตน์  พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
  นางสาวพัชวารี  เครือบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)
นางทองจันทร์ จันประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวนารีรัตน์ นันทะวงษ์
คนงานทั่วไป
       

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com