ข่าวประชาสัมพันธ์

- บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม รอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   คลิกดูไฟล์

- ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โครงการคนละครึ่ง ระยะที่5  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  ลงประกาศ ณ 18-8-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ / ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  ลงประกาศ ณ 18-8-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ / ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   ลงประกาศ  ณ 16-8-65   คลิกดูไฟล์

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านขนาเก่า หมู่ 3 - บ้านขุยูง หมู่ 4  (เอกสารเพิ่มเติม) คลิกดูไฟล์

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านขนาเก่า หมู่ 3 - บ้านขุยูง หมู่ 4  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑   ลงประกาศ ณ 3-8-65    คลิกดูไฟล์

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   ลงประกาศ ณ 20-7-65  คลิกดูไฟล์

- (ร่าง)แผ่นแม่บทบริหารจัดการแร่   ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่2 2566-2570   ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯ   ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่2 (2566-2570)  ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่   ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- การขยายระยะเวลาของการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 2560-2564   ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง/ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงประกาศ ณ 20-6-65  คลิกดูไฟล์

- ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎบัติการ 2565    ลงประกาศ ณ 26-5-65  คลิกดูไฟล์

- ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 2565    ลงประกาศ ณ 26-5-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง/ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2565   ลงประกาศ ณ 21-5-65    คลิกดูไฟล์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2565      ลงประกาศ ณ 3-5-65   คลิกดูไฟล์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2565     ลงประกาศ ณ 3-5-65  คลิกดูไฟล์

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2565  ลงประกาศ ณ 20-4-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565  ลงประกาศ ณ 20-4-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลน้ำอ้อม  ลงประกาศ ณ 23-3-65  คลิกดูไฟล์

- สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2565 (2)  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2565 (2)  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม มกราคม 2565  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ธันวาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษจิกายน 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษจิกายน 2564  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม พฤศจิกายน 2564  คลิdดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2564  คลิกดูไฟล์

- ประกาศใช้แผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8-10-63    คลิกดูไฟล์
- ประกาศสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง   21-02-63                  คลิกดูไฟล์
- ประกวดราคาสร้างถนนคอนกรีตวัดภูดินแดง  21-02-63             คลิกดูไฟล์