ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 16-12-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีดำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ลงประกาศ ณ 14-12-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินฯ ลงประกาศ ณ 14-12-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรีือน จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงประกาศ ณ 14-12-65 คลิกดูไฟล์

- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ลงปนะกาศ ณ 13-12-65 คลิกดูไฟล์1 คลิกดูไฟล์2

- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงประกาศ ณ 13-12-65 คลิกดูไฟล์1  คลิกดูไฟล์2

- ประชาสัมพันธ์ เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทุเรียนภูเขาไฟ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลงประกาศ ณ 13-12-65 คลิกดูไฟล์

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงประกาศ ณ 16-11-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 14-11-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ลงประกาศ ณ 20-10-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ สัญญาจ้าง (ถนนคอนกรีต สายทางบ้านกุดปลาขาว) บริเวณสามแยกดงตาหอย คลิกดูไฟล์

- ประกาศ สัญญาจ้าง (ถนนคอนกรีต สายทางบ้านขนาเก่า ม6 - บ้านขะยูง ม4) บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง ถึงหน้าโรงเรียนบ้านขะยูง ม16 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1 ลงประกาศ ณ 19-10-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ (เอกสารเพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขนาเก่า หมู่ที่ 3 - บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 - บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขนาเก่า หมู่ที่ 3 - บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 - บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ลงประกาศ ณ คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1 ลงประกาศ ณ 3-10-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ที่ขาดคุณบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ที่ขาดคุณบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2566 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2567 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ กําหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2567 ลงประกาศ ณ 30-9-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อเพิ่มเติ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนสิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียน เดือนสิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ขั้นตอนการลลงทะเบียนร้านค้าร่วมกับมหาดไทย โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2 ลงประกาศ ณ 18-8-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ลงประกาศ ณ 18-8-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ลงประกาศ ณ 16-8-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC สายทางบ้านขนาเก่า หมู่ 3 - บ้านขะยูง หมู่ 4 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC สายทาง บ้านขนาเก่า หมู่ 3 - บ้านขะยูง หมู่ 4 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1 ลงประกาศ ณ 3-8-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คลิกดูไฟล์

- (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (2566-2570) ลงประกาศ ณ 29-6-65 คลิกดูไฟล์

- แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (2566-2570) ลงประกาศ ณ 29-6-65 คลิกดูไฟล์

- หนังสือ แม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (2566-2570) ลงประกาศ ณ 29-6-65  คลิกดู กลุ่ม

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (2566-2570) ลงประกาศ ณ 29-6-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ ลงประกาศ ณ 29-6-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ การขยายระยะเวลาของการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 2560-2564 ลงประกาศ ณ 29-6-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง/ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงประกาศ ณ 20-6-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงประกาศ ณ 26-5-65  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงประกาศ ณ 26-5-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ลงประกาศ ณ 3-5-6 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ลงประกาศ ณ 3-5-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจําเดือนมีนาคม 2565 ลงประกาศ ณ 20-4-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงประกาศ 23-3-65 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจําเดือนมกราคม 2565 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ราบชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับอุดหนุนเพื่อส่งเสริมเด็กแรกเกิด พฤษจิกายน 2564 ครั้งที่ 2  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564   คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2564  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม 2565  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ รายชื่อผู้ทำสัญญารับบริจาคเพื่อสนับสนุนเด็กแรกเกิด ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ประกาศใช้แผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ลงข้อมูล ณ 8-10-63  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคล้อเกตุสิริ วัดภูดินแดง บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ที่ 5  ลงข้อมูล ณ 21-02-63  คลิกดูไฟล์

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคล้อเกตุสิริ วัดภูดินแดง บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ที่ 5  2563  คลิกดูไฟล์

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com