ข้อมูลผู้บริหารงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ายทวี  บุญชิต
นายก อบต. 
 
นางนิลุบล หอมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางนิลุบล หอมชาติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวอุบลรัตน์ พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผอ คลัง
นางสาวอุบลรัตน์ พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
  นางญาณันทร วันทา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นางญาณันทร วันทา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญ
 
  นายกิตติศักดิ์ เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น
และรักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายกิตติศักดิ์ เทพมณี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com