UA-171306688-1 วิศัยทัศน์ - อบต.น้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทรศัพท์: 045-662-087 โทรสาร: 045-662-087 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์       

    “เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   เขตปลอดสารพิษ

 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทุกด้าน     มุ่งสานความสามัคคี

     ประชาชนมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2564  ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการทำงาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส

พันธกิจ ( Mission )        

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com